استفتاء
از مراجع تقلید

استفتاء از مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻟﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب‌ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻠﺎم ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻟﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ را دارد. ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﺑﻨﺪد، ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾِﺪ اﻋﻠﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی، ﺷﺎرژ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎﻟﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﻘﺪَا از ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﻟﺨﻮاه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﯽ‌ﻓﺮوﺷﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﻃﻠﺎع ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ‌رﺳﺪ (اﻋﻢ از ﻣﯿﺰان ﺳﻮد، ﭘﯿﺶ‌ﭘﺮداﺧﺖ و زﻣﺎن و ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻗﺴﺎط). ﻟﺎزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ: ﻫﺮ دو ﻃﺮف از ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮان از درﮔﺎه‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد. ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ و اﺣﺘﺮام

ﺟﻮاﺑﯿﻪ
ﻣﻮﺿﻮع: ﻣﻌﺎﻣﻠﺎت و ﺷﻐﻠﻬﺎ
ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻔﺘﺎء: k7y275w

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته، در فرض سؤال
اشکال ندارد.
موفق و مؤید باشید