سوالات قسطا کارت

به ترتیب بیشترین تکرار سوالات

یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که به وسیله رمز اول و دوم شما می توانید از هر فروشگاه اینترنتی (دارای درگاه پرداخت اینترنتی)، یا فیزیکی (دارای دستگاه pos فروشگاهی) خرید اقساطی داشته باشید.

سوالات فروشگاهی

به ترتیب بیشترین تکرار سوالات

یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که به وسیله رمز اول و دوم شما می توانید از هر فروشگاه اینترنتی (دارای درگاه پرداخت اینترنتی)، یا فیزیکی (دارای دستگاه pos فروشگاهی) خرید اقساطی داشته باشید.
خیر، شما میتوانید با قسطا کارت از هر فروشگاه اینترنتی دارای درگاه پرداخت یا فروشگاه فیزیکی دارای پوز خرید نمایید.
در حال حاضر متناسب با درخواست شما تا سقف 20 میلیون تومان قسطا کارت شارژ شده و تا یک ماه فرصت استفاده دارد. همچنین با توجه به اینکه تاریخ انقضای قسطا کارت سه سال پس از صدور آن است شما می توانید قسطا کارت را جهت استفاده از سایر خدمات ما نزد خود نگه دارید.

سوالات سازمانی

به ترتیب بیشترین تکرار سوالات

یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که به وسیله رمز اول و دوم شما می توانید از هر فروشگاه اینترنتی (دارای درگاه پرداخت اینترنتی)، یا فیزیکی (دارای دستگاه pos فروشگاهی) خرید اقساطی داشته باشید.